ÄNDAMÅL

Nätverket Värmlands Idéburna (VI) ska verka som samordningsorgan för idéburna föreningar i Värmland och tillvarata medlemsföreningars intressen gentemot myndigheter och övriga samhällsorgan och utveckla samarbetet med dessa.
 
VI ska verka för att demokratiska principer, jämställdhet och likvärdighet utvecklas inom föreningsrörelsen samt initiera och planera utvecklingsinsatser som berör medlemsföreningarna och deras verksamhet i samverkan med offentlig sektor i Värmland och andra aktörer.

mål 2020

Under 2021 kommer nätverket arbeta med att förverkliga och utveckla uppdraget inom ramen för IOP mellan nätverket och Region Värmland.  Vi kommer fortsatt arbeta med medlemsrekrytering och medlemsutveckling. Under verksamhetsåret kommer nätverket fokusera på att tillsammans med offentlig sektor bidra till samhällsutvecklingen genom att stärka den idéburna sektorn i Värmland.
Verksamhetsplanens förverkligande är beroende på pandemins utveckling.
 
Nätverket företräder i sammanhang där de idéburna organisationerna har fördel av att agera som en part. Ett sådant aktuellt sammanhang är till exempel Region Värmlands råd - Rådet för Idéburna organisationer i Värmland dit styrelsen för Nätverket Värmlands Idéburna inom sig utser representanter.
 
Nätverkets uppdrag är att främja utvecklingen av föreningslivet i Värmland samt verka för goda förutsättningar för föreningslivet, och ett växande intresse för idéburna organisationer.

BLI MEDLEM?

Medlemskap kan erhållas av organisationer tillhörande den idéburna sektorn i Värmland. Organisationen ska ha ett regionalt perspektiv. Den idéburna sektorn omfattar organiserade verksamheter som bygger på demokratiska värderingar samt gynnar samhälls- eller medlemsintresset. Verksamheterna är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar.

Förening som önskar medlemskap i Nätverket Värmlands idéburna ställer medlemsansökan till styrelsen. Styrelsen beslutar om medlemskap.

Medlemsavgift för 2021 är 1 000 kronor. 

MEDLEMMAR

ABF Värmland
Agera Värmland
Brottsofferjouren Värmland
Civilisationen
Coompanion
Folkuniversitetet
Fritidsbanken
Igitego
Internationella Qvinnoföreningen Karlstad
IOGT-NTO
Karlstads Stift
Rädda barnen
Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Vuxenskolan