ÄNDAMÅL

Nätverket Värmlands Idéburna (VI) ska verka som samordningsorgan för idéburna föreningar i Värmland och tillvarata medlemsföreningars intressen gentemot myndigheter och övriga samhällsorgan och utveckla samarbetet med dessa.
 
VI ska verka för att demokratiska principer, jämställdhet och likvärdighet utvecklas inom föreningsrörelsen samt initiera och planera utvecklingsinsatser som berör medlemsföreningarna och deras verksamhet i samverkan med offentlig sektor i Värmland och andra aktörer.

mål 2020

Under 2020 och fram till nästa årsmöte kommer nätverket att ha fokus på medlemsrekrytering och -utveckling. Kommande verksamhetsår kommer att präglas av att samla sektorn för att lyfta idéburna organisationers roll i regional tillväxt och utveckling.
 
Nätverket företräder i sammanhang där de idéburna organisationerna har fördel av att agera som en part. Ett sådant aktuellt sammanhang är till exempel Region Värmlands råd - Rådet för Idéburna organisationer i Värmland dit styrelsen för Nätverket Värmlands Idéburna inom sig utser representanter.
 
Nätverkets uppdrag är att främja utvecklingen av föreningslivet i Värmland samt verka för goda förutsättningar för föreningslivet, och ett växande intresse för idéburna organisationer.

BLI MEDLEM?

Förening, som till form och målsättning ansluter sig till det demokratiska samhällets principer och inom Värmland bedriver verksamhet, kan erhålla medlemskap i Nätverket Värmlands Idéburna. Med förening avses medlemsägda organisationer med egen demokratiskt vald styrelse, stadgar, ekonomisk förvaltning samt frivilligt medlemskap.

Förening som önskar medlemskap i Nätverket Värmlands idéburna ställer medlemsansökan till styrelsen. Styrelsen beslutar om medlemskap.

Medlemsavgift för 2020 är 1 000 kronor. 

MEDLEMMAR

ABF Värmland
Agera Värmland
Brottsofferjouren Värmland
Civilisationen
Coompanion
Folkuniversitetet
Fritidsbanken
Igitego
Internationella Qvinnoföreningen Karlstad
IOGT-NTO
Karlstads Stift
Rädda barnen
Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Vuxenskolan